Skribent:
Kategori:

Barsel

Skribent:
Kategori:

Barsel

Dette må du vite om pappapermisjon

Nybakt pappa? Foreldrepermisjon medfører noen viktige forskjeller mellom mor og far. Vi har samlet alt du trenger å vite om fedrekvoten.

Pappapermisjonen er på totalt 10 uker, og kommer i tillegg til fellesperioden – samt to uker med omsorgspermisjon. Foto: iStock

Pappaperm, også kalt fedrekvoten, er på 10 uker. Det samme antallet uker gjelder for mammaperm. De første seks ukene etter fødsel er imidlertid forbeholdt mor, og de aller fleste mødre velger å benytte seg av disse. Fedre kan ikke ta ut sin del av permisjonen i løpet av disse seks ukene.

Marita Høyheim Storvoll jobber som jurist i arbeidsmarkeds-organisasjonen Krifa. Foto: Krifa

I forbindelse med fødselen har likevel alle fedre rett til å ta 2 ukers omsorgspermisjon – og denne permisjonen inngår verken i foreldrepermisjonen eller fedrekvoten, forklarer jurist Marita Høyheim Storvoll.  

Marita jobber til daglig som rådgiver i arbeidslivsorganisasjonen Krifa, og bistår blant annet sine klienter i forbindelse med permisjon.

– Husk at far ikke har rett til foreldrepenger etter folketrygdloven i de to ukene han har omsorgspermisjon. Slik rett må i så fall følge av tariffavtale, arbeidsavtale, personalreglement eller annet avtaleverk, sier hun.

Når det gjelder vanlig fedrekvote, har mor og far de samme rettighetene, forklarer Marita. Forutsetningen er at både mor og far har rett til foreldrepenger. Det betyr at far ikke har rett på permisjon hvis mor ikke har opparbeidet rett til foreldrepenger.

Denne forutsetningen markerer den største forskjellen mellom ordningene for pappapermisjon og mammapermisjon – men påvirker ikke de vanlige kravene til utbetaling av foreldrepenger. Les mer om foreldrepenger til far på Nav.no.

Les også: BABYSTELL FOR NYBEGYNNERE

Fellesperiode og dekningsgrad

Utover ordningene for fedrekvote og omsorgspermisjon, kommer også begreper som tilleggspermisjon, dekningsgrad og fellesperiode inn i bildet. Og her kan det lønne seg å holde tunga rett i munnen.

Først og fremst: Dekningsgraden tar utgangspunkt i hva du har rett på av foreldrepenger. Her gjør NAV en beregning ut fra inntekten du hadde før permisjon. Dekningsgraden beskriver hvor stor del av foreldrepengene dere velger å ta ut i forbindelse med permisjonen, men grunnet store variasjoner er det vanskelig å gi et konkret svar på hva du får.

En inntekt på 500 000 med 100 prosent dekningsgrad vil eksempelvis gi 9615 kroner i uka før skatt. Med 80 prosent dekningsgrad blir beløpet 7690 kroner i uka før skatt (merk at denne beregningen ble gjort i 2014).

Dekningsgraden berører både pappapermisjonen på 10 uker, og den såkalte fellesperioden. Jurist Marita Høyheim Storvoll i arbeidslivsorganisasjonen Krifa forklarer:

– Fellesperioden er de ukene som blir igjen når 10 uker fedrekvote og 10 uker mødrekvote, samt mors fødselspermisjon på 3 uker, er trukket fra. Fellesperioden blir dermed på 26 eller 36 uker, avhengig av om man har valgt 100 prosent eller 80 prosent dekningsgrad. Fellesperioden kan fritt fordeles mellom mor og far.

Hvis du velger å ikke benytte deg av fedrekvoten, må mor søke om å få fedrekvoten overført til seg selv – hvis ikke mister dere disse ukene. Dersom du ikke har opparbeidet deg rett til foreldrepenger, skjer denne overføringen automatisk.

Det samme skjer hvis mor er alene om omsorgen for barnet, og har rett på foreldrepenger. I dette tilfellet kan dere likevel avtale hel eller delvis overføring av fedrekvoten ved å sende en søknad til NAV.

Les også: HUSKELISTEN FOR NYBAKTE FORELDRE

Tilleggspermisjon

Alle foreldre har også rett til en tilleggspermisjon på til sammen 12 måneder – utover de opprinnelige 12 månedene.

– Denne permisjonen må tas ut umiddelbart etter vanlig permisjon, og den er ulønnet. Arbeidstakere som har delvis permisjon, har ikke rett til tilleggspermisjon, sier jurist Marita Høyheim Storvoll i arbeidslivsorganisasjonen Krifa.

Hvis dere får mer enn ett barn, kommer også et tillegg i permisjonen. I slike tilfeller er det egentlig ikke snakk om tilleggspermisjon slik den defineres i lovverket, men en lønnet utvidelse av den vanlige permisjonen.

Hvis du har valgt 100 prosent dekningsgrad, blir utvidelsen på 5 uker. Med 80 prosent dekningsgrad blir utvidelsen på 7 uker. I likhet med store deler av permisjonstiden, står du fritt til å fordele disse ukene etter eget ønske.

Velger for eksempel far å ta ut 5 eller 7 uker permisjon samtidig som mor, kan dere velge at disse fem ukene enten tas ut av den ordinære fedrekvoten, eller den utvidede «flerfødselkvoten».

Viktig å huske er at du har varslingsplikt ved uttak av alle typer permisjon – uansett om permisjonen tas fra fellesperioden, flerfødselkvoten eller fedrekvoten. Her er det permisjonens lengde som avgjør:

– Permisjon skal varsles arbeidsgiver snarest mulig. Senest en uke i forveien ved fravær utover to uker, senest fire uker i forveien ved fravær utover tolv uker – og senest tolv uker i forveien ved fravær utover ett år, avslutter Maria.

Les også: DETTE MÅ DU VITE OM FORELDREPENGER

7 viktige punkter om pappapermisjon

  • Den samlede foreldrepengeperioden ved fødsel er på 49 uker med 100 prosent dekningsgrad, og 59 uker med 80 prosent dekningsgrad. 
  • Fedre kan ikke ta ut sin del av permisjonen i løpet av de første seks ukene etter fødsel.
  • I forbindelse med fødselen har alle fedre rett til å ta ut 2 ukers omsorgspermisjon. Denne permisjonen gir ikke rett til foreldrepenger per folketrygdloven, men slik rett kan følge tariffavtale, arbeidsavtale eller annet avtaleverk.
  • En inntekt på 500 000 med 100 prosent dekningsgrad vil gi 9615 kroner i uka før skatt. Med 80 prosent dekningsgrad blir beløpet 7690 kroner i uka før skatt. Merk at denne beregningen ble gjort i 2014.
  • Foreldrepermisjon kan tas ut som delvis permisjon, også kalt fleksibelt uttak. Delvis permisjon må tas ut innenfor en tidsramme på tre år. Les mer om fleksibelt uttak på Nav.no.
  • Fellesperioden er enten på 26 eller 36 uker, avhengig av om man har valgt 100 prosent eller 80 prosent dekningsgrad. Disse ukene kommer i tillegg til omsorgspermisjon (2 uker) og pappapermisjon (10 uker).
  • Alle foreldre har rett til en ulønnet tilleggspermisjon på til sammen 12 måneder, utover de opprinnelige 12 månedene.

Kilder: Nav.no, Altinn.no, Hegnar.no, Klikk.no.

Les også: DETTE MÅ DU VITE OM MAMMAPERMISJON